Planprogramet per moshat 15 – 19 vjec

Kids Academy

Nxënës e gjimnazistë të dashur,

Regjistrimet në planprogramin 15-19 vjec pranë qendrës ICTSlab janë hapur, dhe grupet e reja fillojnë në  Janar 2019.

Për të gjithë nxënësit që janë në përfundim të 9-vjecares, gjimnazistët dhe të rinjt deri në moshën 19 vjec, kanë shansin e artë të trajnohen në planprogramet më bashkohore të cilat ICTSlab sjell në Shqipëri për aftësimin e të rinjve me njohuritë e shekullit 21.

Ky planprogram ka për qëllim të njohë nxënësit me konceptet bazë të programimit, duke mësuar fillimisht të programojnë me gjuhën programuese Python, zhvillimin e aplikacioneve Mobile ne App store dhe Android, zhvillimin e faqeve web, njohja me arkitekturën e kompjuterit, platforma e zhvillimit të lojërave elektronike, e në vazhdim, të mësojnë konceptet bazë të elektronikës dhe robotikës duke i gërshtetuar ato njohuri me shfrytëzimin e pllakës Raspberry Pi. Njohuri këto të cilat përfaqësojnë vetëm disa dimensione që do shqyrtohen në detajet më të vogla me kalimin e planptogramit 15-19.

Këta nxënës do të mësojnë pafund koncepte që lidhen me programimin e kompjuterin, si dhe do të mund të cojnë në një dimension tjetër cdo njohuri që ata mund të kenë në programim, por jo vetëm. Ata do të arrijnë të kuptojnë pikat e tyre më të forta në ndonjë modul të caktuar dhe me mbështetjen e përkushtimin e stafit të ICTSlab, do të mundësohet zhvillim i mëtejshëm i këtyre pikave të forta.

Oraret e programeve mesimore: Nxënësit janë të lirë të përzgjedhin një orar: 14:00 – 15:15, 15:30 – 16:45 duke u përshtatur edhe me grupet ekzistuese. Seancat mësimore 2 herë / javë. Kohëzgjatja e seancës është 1 orë e 15 minuta.
Kushte paraprake: Nxënësi duhet të ketë njohuri bazike në anglisht. Te jetë në grupmoshën 15-19 vjec. Nxënësit nën moshën 15 vjec që dëshirojnë të vazhdojnë këtë planprogram, duhet t’i nvnshtrohen një testi paraprak.
Cmimi: 6,500 lekë në muaj (8 seanca mësimore).  Ndërsa për modulin Python cmimi 8,000 lekë në muaj (8 seanca mësimore).

Adresa – Na gjeni në Rrugën Stavro Vinjau Nd.2, H.9, Ap.7 (Rruga e Elbasanit, në krah të Ambasadës Amerikane), ku jeni të ftuar të vizitoni ambientet tona cdo ditë të javës nga ora 12 deri në orën 19:00.
Për tu njohur më në detaje rreth moduleve përbërëse të planprogramit 15-19 vjec, ju lutem klikoni në titujt e moduleve më poshtë ose telefononi në 069 900 9000.

Abstract: Python është një gjuhë programuese akademike, e cila gjen përdorim në shumë sfera shkencore. Njihet si gjuhë e programimit multi-purpose, që mundëson zhvillimin e gati të gjitha platformave, aplikacioneve, analizës së të dhënave, inteligjencës artificiale dhe zhvillimit shkencor. Në aspektin sintaksor, lejon tranzicion natyral nga gjuha e programimit vizual Scratch, duke qenë kështu e përshtatshme si gjuhë e parë për tu mësuar.

Çfarë do të mësohet: Përmes këtij moduli, nxënësit do të fitojnë shkathtësi në përdorimin e sintaksës së gjuhës programuese Python, për zhvillimin e kodit të lojrave, projekteve dhe aplikacioneve që do të zhvillojnë. Ata do të jenë në gjendje të aplikojnë qartë principet bazë të programimit të orientuar nga objektet, ku do të mësojnë të krijojnë objekte, funksione, metoda dhe klasa. Në përfundim, nxënësit do të zotërojnë gjuhën e programimit Python, në të cilën do të mund zhvillojnë, testojnë dhe dokumentojnë me sukses kodin.

Kohezgjatja e modulit: 6 muaj.

Abstract: Gjatë këtij moduli, fëmijët duke përdorur njohuritë e përfituara nga modulet fillestare, do të mund të eksplorojnë në hapësirën e zhvillimit të lojërave për telefonat celularë, si dhe aplikacioneve të thjeshta.

Çfarë do të mësohet: Për zhvillimin e lojërave për platforma mobile fëmijët shfrytëzojnë platformën Stencyl (http://www.stencyl.com/) si dhe App Inventor të zhvilluar nga MIT (http://appinventor.mit.edu/explore/). Nxënësit do të zhvillojnë aplikacione dhe lojëra për platforma mobile.

Kohezgjatja e modulit: 3 muaj.

Abstract: Raspberry PI është një pajisje kompjuterike me përmasat e një karte krediti, e cila është krijuar për të ndihmuar nxënësit të mësojnë bazat e shkencave kompjuterike, duke zhvilluar projekte praktik dhe argëtues. Gjuha programuese bazë e Raspeberry PI është Python. Gërshetimi i njohurive të marra në modulin Python me Raspberry PI do t’ju mundësojë nxënësve zhvillimin e pajisjeve me kontrolle komanduese, video-lojrave etj.

Çfarë do të mësohet: Përmes këtij moduli, nxënësit do të mësojnë mbi bashkëfunksionimin e pajisjeve elektronike dhe progameve aplikative. Do të mësohen të marrin të dhëna nga sensorë të ndryshëm, si dhe ti manipulojnë këto të dhëna në shërbim të zhvillimit të projekteve të tyre. Gjithashtu, do të shkathtësohen mbi konceptet bazë të Robotikës. Në këtë modul, nxënësit do të kalojnë në një nivel më të lartë krijimtarie pasi do të arrijnë të realizojnë gërshetimin e programimit me botën elektronike.

Kohezgjatja e modulit: 3 muaj.

Abstract: Me anë të këtij moduli do të mund të perfeksionohen më tej njohuritë e nxënësve në lidhje me programimin. Ata do të munden tashmë të ndërtojnë faqe të mirëfillta web-i, të kuptojnë arkitekturën, strukturën dhe funksionalitete të këtyre faqeve, etj.

Çfarë do të mësohet: Duke u bazuar në koncepte që lidhen më së shumti me njohuritë e tyre në gjuhën e programimit Python, do mësohet ndërtimi i një faqeje web duke përdorur gjuhë programimi si HTML, CSS, Javascript, do mësohet si është i ndërtuar Interneti, mënyrat e komunikimit në Internet, etj.

Kohezgjatja e modulit: 3 muaj.

Abstract: Ky modul ka si qëllim mësimin e mënyrave të ndryshme profesionale të zhvillimit të lojërave 2 dhe 3 Dimensionale. Ata do të mësojnë sesi mund ta lidhin zhvillimin e lojrave me disiplina të tjera që lidhen me interesat dhe kreativitetin e tyre, e mundësuar kjo nga teknologjitë më moderne që lidhen me dizenjimin dhe zhvillimin e këtyre lojrave kompjuterike.

Çfarë do të mësohet: Duke përdorur koncepte të mirëfillta të cilat lidhen me programimin si dhe platforma për zhvillimin e këtyre lojrave, do mund të ndërtohen prototipe të shumë zhanreve të ndryshme të lojrave. Nxënësit do të njihen me elementët e lojës dhe mënyrave të ndryshme të ndërveprimit me to.

Kohezgjatja e modulit: 4 muaj.

Abstract: Qëllimi i këtij moduli është që nxënësit të arrijnë të njohin në një nivel të mirëfilltë, arkitekturën e një kompjuteri, komponentët përbërës të një kompjuteri, ndërlidhjen e software me hardware, eksplorimit në pjesë të ndryshme, etj. Ata do të arrijnë të japin zgjidhje alternative për situata të ndryshme problematike.

Çfarë do të mësohet: Në këtë modul, duke përdorur koncepte që lidhen me pjesë të ndryshme hardware, funksionalitete të ndryshme të tyre, sisteme operative, etj, do të mundësohet dalja në përfundime që lidhen drejtpërdrejt me qëllimin e një performance të lartë të një sistemi kompjuterik.

Kohezgjatja e modulit: 1 muaj.