Planprogramet për moshat 7 – 14 vjec

Kids Academy

Prindër të dashur,

Regjistrimet në planprogramit 7-14 vjec pranë qendrës ICTSlab vijojnë.

Fëmijët do të kenë shansin të mësojnë kodim përmes elementeve vizuale, robotikë sidhe të zhvillojnë lojëra elektronike të personalizuara në mobile, siguria dhe privatësia online përmes aktiviteteve praktike, personalizim dhe zhvillim lojërash në platformën Minecraft etj.

Stafi ICTSlab me përkushtim dhe energji do të mirëpres grupet e reja në një ambient fantastik ku fëmijet jo vetëm do të mësojnë hapat e parë të kodimit të nevojshme për sukses në epokën digjitale, por do të gjejnë mbështje në zhvillimin e shkathtësive kyçe të zgjidhjes së problemeve, forcimin e logjikës përmes lojërave argëtuese e edukative.

Nxitja e të menduarit në mënyrë kritike dhe kreative, promovimi i punës në ekip përmes projekteve në grup, eksplorimet artistike do të jenë pjesë e eksperimeve me metodologjitë më të mira në tregun ndërkombëtar, përmes ekspertizës së më të mirëve.

Oraret e programeve mesimore: Fëmijët janë të lirë të përzgjedhin një orar duke u përshtatur edhe me grupet ekzistuese. Seancat mësimore 2 herë / javë. Kohëzgjatja e seancës është 1orë e 15 minuta.

Kushte paraprake: Fëmija duhet të dijë shkrim dhe lexim.

Cmimi: Cmimet i gjeni duke klikuar në secilin modul.

Adresa – Na gjeni në Rrugën Stavro Vinjau Nd.2, H.9, Ap.7 (Rruga e Elbasanit, në krah të Ambasadës Amerikane), ku jeni të ftuar të vizitoni ambientet tona cdo ditë të javës nga ora 10 deri në orën 18:00.

Për tu njohur më në detaje rreth moduleve përbërëse të planprogramit 7-14 vjec, ju lutem klikoni në titujt e moduleve më poshtë ose telefononi në 069 900 9000.

Abstract: Scratch është një gjuhë programimi vizuale, gjithashtu një komunitet prej 13 milion fëmijësh kreativ në të gjithë botën, të cilët i bashkon një platformë online. Kjo gjuhë programimi është e ndërtuar nga MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab në USA.

Çfarë do të mësohet: Përmes këtij moduli fëmijëve do t’u zhvillohen aftësitë e tyre problem-zgjidhësë, puna në grup, të menduarit kritik dhe kreativ, aftësitë në komunikimin e ideve, dhe kreativitetin duke u fokusuar në problemet, modelimin dhe ekzekutimin e zgjidhjes së sfidave. Me anë të kësaj gjuhe programuese fëmijët mund të zhvillojnë lojëra me histori interaktive, animacione të ndryshme në mënyrë krejtësisht të pavarur.

Moduli i plotë : 24 seanca mësimore/ 3 muaj

Cmimi: 6’500 leke (8 seanca mesimore/1 muaj)
Cmimi: 19’500 leke (24 seanca mesimore/ 3 muaj)

Abstract: Kids in Cybersecurity është një program shumëdimensional i zhvilluar nga Google, me qëllim pajisjen e fëmijve të moshës 7-14 vjec me aftësitë e nevojshme për të qenë të sigurt dhe të kujdesshëm gjatë përdorimit të internetit. Ky program mbështetet në një kurrikul ndërkombëtare, e ndërtuar sipas standarteve ISTE (International Society for Technology in Education) dhe AASL (American Association of School Librarians), e cila nëpërmjet aktiviteteve praktike që do të zhvillohen në grup apo individualisht gjatë orëve mësimore, përcjell tek nxënësit informacione të detajuara rreth rreziqeve me të cilat ata mund të pëballen online dhe se si mund të mbrohen prej tyre. Duke besuar se Learning by Having Fun mbetet një nga metodat më të mira të mësimdhënies për këtë grupmoshë, nxënësit do të kenë mundësi të argëtohen nëpërmjet një loje, e cila do të jetë përforcuese e koncepteve të marra, pasi ata do duhet të ndihmojnë personazhin kryesor të eksplorojë i sigurt në botën virtuale, Interland.

Çfarë do të mësohet: Ne besojmë se ky program shënjon një hap të rëndësishëm drejt qëllimit tonë për tu siguruar se nxënësit tanë dinë të mësojnë, eksplorojnë dhe argëtohen në një botë online të sigurt, jo vetëm brenda mureve të ICTSlab. Qëllimi ynë është që në përfundim të këtij programi nxënësit:

  • Të vlerësojnë në mënyrë kritike faqet web, email-et dhe informacione të tjera online.
  • Të mbrojnë veten ndaj rreziqeve online, si bullying dhe scams.
  • Të shpërndajnë me zgjuarsi informacionet e tyre: cfarë, ku, si dhe me kë?
  • Të jenë të sjellshëm dhe të respektojnë të tjerët online duke respektuar privatësinë e tyre.
  • Të kërkojnë ndihmë nga prindrit apo të rritur të besueshëm sa herë gjenden para situata të dyshimta online.

Moduli i plotë:  12 orë mësimore/ 1.5 muaj
Cmimi: 10’000 Lekë

Abstract: Përveç ndihmës që fëmijët të kuptojnë se si funksionojnë makineritë elektronike, eksperimentimi me robotikë dhe elektronikë u ndihmon fëmijëve të zhvillojnë aftësitë e zgjidhjes së problemeve dhe kreativitetin. Gajtë këtij moduli fëmijët duke shfrytëzuar njohuritë mbi konceptet bazë të programimit të përvetësuara gjatë modulit fundamental, dhe njohuritë e reja mbi bazat e elektronikës arrijnë të shfrytëzojnë komponente të ndryshme elektronike për të realizuar projekte të aplikueshme në jetën e përditshme.

Çfarë do të mësohet: Zgjidhjen e sfidave në nivelin fizik, duke u ballafaquar me konstrukte të ndryshme të trupave robotik për arritjën e qëllimeve të modulit. Fëmijëvë ju pasurohet përvoja e tyre e programimit duke zhvilluar për qarqet elektronike të ndryshme sic janë: Arduino, MakeyMakey, Picoboard, Lego Wedo, Little Bits.

Moduli i plotë : 24 seanca mësimore/ 3 muaj

Cmimi: 8’000 leke (8 seanca mesimore/1 muaj)
Cmimi: 24’000 leke (24 seanca mesimore/ 3 muaj)

Abstract: Qëllimi i kursit është njohja e nxënësve me njohuritë themelore të arkitekturës së kompjuterit dhe funksionimit të sistemit kompjuterik, ndërfaqes mes sistemit hardware dhe software.

Çfarë do të mësohet: Fëmijët do të jenë në gjendje të argumentojnë se si janë të dizenjuara sistemet kompjuterike moderne, duke përfshirë detajet elektrike, organizimit të kujtesës virtuale dhe fizike etj.

Moduli i plotë:  12 orë mësimore/ 1.5 muaj
Cmimi: 10’000 Lekë

Abstract: Microsoft Office është një mjet shumë i dobishëm që përdoret gjerësisht në shtëpi, zyra dhe shkolla, për të organizuar, menaxhuar dhe prezantuar informacione, të dhëna dhe shifra.  Shumë prej nesh do të vinim në dyshim nevojën të ndërmarrim trajnime profesionale për një softuer që ne jemi duke e përdorur në jetën tonë të përditshme.  Shumica prej nesh mund të ndihen mjaft të kënaqur me njohuritë aktuale të përdorimit të programeve MS Office.  Sidoqoftë, të dish vetëm bazat e MS Office dhe të praktikosh maksimumi 50% të funksioneve në MS Office, nuk është e mjaftueshme për të avancuar në shkollë apo karrierë apo për ta bërë punën tuaj të dalloj. Me avancimin e vazhdueshëm të MS Office rritet dhe nevoja për ti njohur më profesionalisht funksionet e kësaj pakete.

Çfarë do të mësohet:
– Microsoft Word, për të krijuar, ilustruar dhe shkëmbyer dokumente.
Microsoft Excel, për të analizuar dhe vizualizuar të dhënat.
– Microsoft PowerPoint, për të krijuar dhe prezantuar në mënyrë efektive dhe interaktive

Moduli i plotë:  1.5 muaj/ 12 orë mësimore.
Cmimi: 8’000 lekë moduli

Abstract: Gjatë këtij moduli, fëmijët duke përdorur njohuritë e përfituara nga modulet fillestare, do të mund të eksplorojnë në hapësirën e zhvillimit të lojërave për telefonat celularë, si dhe aplikacioneve të thjeshta.

Çfarë do të mësohet: Për zhvillimin e lojërave për platforma mobile fëmijët shfrytëzojnë platformën Stencyl (http://www.stencyl.com/) si dhe App Inventor të zhvilluar nga MIT (http://appinventor.mit.edu/explore/). Nxënësit do të zhvillojnë aplikacione dhe lojëra për platforma mobile.

Moduli i plotë : 24 seanca mësimore/ 3 muaj

Cmimi: 6’500 leke (8 seanca mesimore/1 muaj)
Cmimi: 19’500 leke (24 seanca mesimore/ 3 muaj)

Abstract: Gjatë këtij moduli, fëmijët duke përdorur njohuritë e përfituara nga modulet fillestare, do të mund të eksplorojnë në hapësirën e zhvillimit e websiteve, aplikacioneve dhe lojërave në web në mënyrë krejtësisht të pavarur. Parimet themelore të internetit, protokolleve të komunikimit etj.

Çfarë do të mësohet: Për zhvillimin e faqeve të internetit, aplikacioneve dhe lojërave online në mënyrë krejtësisht të pavarur.

Moduli i plotë : 24 seanca mësimore/ 3 muaj

Cmimi: 6’500 leke (8 seanca mesimore/1 muaj)
Cmimi: 19’500 leke (24 seanca mesimore/ 3 muaj)

Abstract: Gjatë këtij moduli, fëmijët do të kenë mundësi të mësojnë rreth parimeve kryesore të dizajnit, modelimit dhe printimit 3D. Njohja e modelimit dhe printimit 3dimensional i mundëson femijëve të shprehin kreativitetin e tyre në botën reale.

Çfarë do të mësohet: Projektet e tyre do të shndrrohen në realitet me anë të printerave 3D..

Moduli i plotë : 24 seanca mësimore/ 3 muaj

Cmimi: 6’500 leke (8 seanca mesimore/1 muaj)
Cmimi: 19’500 leke (24 seanca mesimore/ 3 muaj)