Planprogramet për moshat 7 – 14 vjec

Kids Academy

Prindër të dashur,

Regjistrimet në planprogramit 7-14 vjec pranë qendrës ICTSlab vijojnë, dhe grupet e reja fillojnë më 15 Tetor.

Fëmijët do të kenë shansin të mësojnë kodim përmes elementeve vizuale, robotikë sidhe të zhvillojnë lojëra elektronike të personalizuara në mobile.

Stafi ICTSlab me përkushtim dhe energji do të mirëpres grupet e para në një ambient fantastik ku fëmijet jo vetëm do të mësojnë hapat e parë të kodimit të nevojshme për sukses në epokën digjitale, por do të gjejnë mbështje në zhvillimin e shkathtësive kyçe të zgjidhjes së problemeve, forcimin e logjikës përmes lojërave argëtuese e edukative.

Nxitja e të menduarit në mënyrë kritike dhe kreative, promovimi i punës në ekip përmes projekteve në grup, eksplorimet artistike do të jenë pjesë e eksperimeve me metodologjitë më të mira në tregun ndërkombëtar, përmes ekspertizës së më të mirëve.

Oraret e programeve mesimore: Fëmijët janë të lirë të përzgjedhin një orar duke u përshtatur edhe me grupet ekzistuese. Seancat mësimore 2 herë / javë. Kohëzgjatja e seancës është 1orë e 15 minuta.

Kushte paraprake: Fëmija duhet të dijë shkrim dhe lexim.

Cmimi: 6,500 lekë në muaj. Mundësi ulje e cmimit deri në 30% për fëmijët e tjerë nga e njejta familje.

Adresa – Na gjeni në Rrugën Stavro Vinjau Nd.2, H.9, Ap.7 (Rruga e Elbasanit, në krah të Ambasadës Amerikane), ku jeni të ftuar të vizitoni ambientet tona cdo ditë të javës nga ora 10 deri në orën 18:00.

Për tu njohur më në detaje rreth moduleve përbërëse të planprogramit 7-14 vjec, ju lutem klikoni në titujt e moduleve më poshtë ose telefononi në 069 900 9000.

Abstract: Scratch është një gjuhë programimi vizuale, gjithashtu një komunitet prej 13 milion fëmijësh kreativ në të gjithë botën, të cilët i bashkon një platformë online. Kjo gjuhë programimi është e ndërtuar nga MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab në USA.

Çfarë do të mësohet: Përmes këtij moduli fëmijëve do t’u zhvillohen aftësitë e tyre problem-zgjidhësë, puna në grup, të menduarit kritik dhe kreativ, aftësitë në komunikimin e ideve, dhe kreativitetin duke u fokusuar në problemet, modelimin dhe ekzekutimin e zgjidhjes së sfidave. Me anë të kësaj gjuhe programuese fëmijët mund të zhvillojnë lojëra me histori interaktive, animacione të ndryshme në mënyrë krejtësisht të pavarur.

Kohezgjatja e modulit: 3 muaj.

Abstract: Përveç ndihmës që fëmijët të kuptojnë se si funksionojnë makineritë elektronike, eksperimentimi me robotikë dhe elektronikë u ndihmon fëmijëve të zhvillojnë aftësitë e zgjidhjes së problemeve dhe kreativitetin. Gajtë këtij moduli fëmijët duke shfrytëzuar njohuritë mbi konceptet bazë të programimit të përvetësuara gjatë modulit fundamental, dhe njohuritë e reja mbi bazat e elektronikës arrijnë të shfrytëzojnë komponente të ndryshme elektronike për të realizuar projekte të aplikueshme në jetën e përditshme.

Çfarë do të mësohet: Zgjidhjen e sfidave në nivelin fizik, duke u ballafaquar me konstrukte të ndryshme të trupave robotik për arritjën e qëllimeve të modulit. Fëmijëvë ju pasurohet përvoja e tyre e programimit duke zhvilluar për qarqet elektronike të ndryshme sic janë: Arduino, MakeyMakey, Picoboard, Lego Wedo, Little Bits.

Kohezgjatja e modulit: 3 muaj.

Abstract: Moduli Arduino përdor produktet e Nivelit fillestar. I lehtë për t’u përdorur dhe i gatshëm për të fuqizuar projektet e fëmijëve krijues. Këto borde dhe module janë më të mirat për të filluar mësimin dhe manipulimin mes elektronikës dhe kodimit.

Çfarë do të mësohet: Kombinimi i njohurive te programimit ne modulin Scratch Labs dhe eksperienca me robotics Labs, u jep mundesine femijeve qe permes qarqeve elektronike te Arduinos duke zhvilluar dhe ndertuar makina elektronike, sisteme te ndryshme te kontrollimit / monitorimit te sensoreve.

Kohezgjatja e modulit: 3 muaj.

Abstract: Qëllimi i kursit është njohja e nxënësve me njohuritë themelore të arkitekturës së kompjuterit dhe funksionimit të sistemit kompjuterik, ndërfaqes mes sistemit hardware dhe software.

Çfarë do të mësohet: Fëmijët do të jenë në gjendje të argumentojnë se si janë të dizenjuara sistemet kompjuterike moderne, duke përfshirë detajet elektrike, organizimit të kujtesës virtuale dhe fizike etj.

Kohezgjatja e modulit: 1 muaj.

Abstract: Nëse deri sot keni qenë thjesht përdorues të lojërave Minecraft. Tashmë fëmijët do të mësojnë se si të bëjnë modën e tyre Minecraft me fuqinë e kodit. Fëmijët do të jenë në gjendje të shkarkojnë fantazinë e tyre duke I shëndrruar ato në një realitet virtual në Minecraft.

Çfarë do të mësohet: Bëhuni një kodues pro. Mësoni kodin real të Java-s në internet me ndërfaqe të thjeshtë e intuitive – drag and drop.

Kohezgjatja e modulit: 1 muaj.

Abstract: Gjatë këtij moduli, fëmijët duke përdorur njohuritë e përfituara nga modulet fillestare, do të mund të eksplorojnë në hapësirën e zhvillimit të lojërave për telefonat celularë, si dhe aplikacioneve të thjeshta.

Çfarë do të mësohet: Për zhvillimin e lojërave për platforma mobile fëmijët shfrytëzojnë platformën Stencyl (http://www.stencyl.com/) si dhe App Inventor të zhvilluar nga MIT (http://appinventor.mit.edu/explore/). Nxënësit do të zhvillojnë aplikacione dhe lojëra për platforma mobile.

Kohezgjatja e modulit: 3 muaj.

Abstract: Gjatë këtij moduli, fëmijët duke përdorur njohuritë e përfituara nga modulet fillestare, do të mund të eksplorojnë në hapësirën e zhvillimit e websiteve, aplikacioneve dhe lojërave në web në mënyrë krejtësisht të pavarur. Parimet themelore të internetit, protokolleve të komunikimit etj.

Çfarë do të mësohet: Për zhvillimin e faqeve të internetit, aplikacioneve dhe lojërave online në mënyrë krejtësisht të pavarur.

Kohezgjatja e modulit: 3 muaj.

Abstract: Gjatë këtij moduli, fëmijët do të kenë mundësi të mësojnë rreth parimeve kryesore të dizajnit, modelimit dhe printimit 3D. Njohja e modelimit dhe printimit 3dimensional i mundëson femijëve të shprehin kreativitetin e tyre në botën reale.

Çfarë do të mësohet: Projektet e tyre do të shndrrohen në realitet me anë të printerave 3D..

Kohezgjatja e modulit: 1 muaj.