Developing Mobile Apps with Flutter

Developing Mobile Apps with Flutter

Jeni kurioz të dini se çfarë do të përmbajë klasa e Mobile Development?

Ja disa informacione të vlefshme:

Në këtë kurs, do të mësoni se si të ndërtoni aplikacione Mobile për sistemet operative iOS dhe Android duke përdorur Flutter dhe Dart.

Flutter është një platformë e zhvillimit të aplikacioneve mobile me burim të hapur e krijuar nga Google. Ndërsa Dart është gjuha e përdorur për ndërtimin e aplikacioneve.

Materialet e kursit: Materialet e kursit do t’ju sigurohen në klasë dhe / ose do të bëhen të disponueshme përmes emailit.

Kosto: 40,000 Lekë me TVSH (20% discount për Studentët Bachelor)

Kohezgjatja e kursit: 24 orë mësimore. Mësimi zhvillohet gjatë ditëve të fundjavës.

Instruktor: Edison Sinani, Dedicated, innovative Software Engineer, focused on delivering sophisticated, scalable solutions. Results-driven, hands-on experienced through the full software development life cycle from concept to delivery. Proficient in building cutting-edge applications using Microsoft Technologies. Known for excellent problem solving skills, translating business into technical requirements, engineering well researched, secure applications.

Regional Pedagogical Director (Interim) at EPITECH – European Institute of Technology, Tirana, Albania

Lecturer at Cestar College of Business, Health and Technology, Toronto Canada

 • Krijimi i mjedisit për zhvillim duke përdorur Visual Studio Code
 • Widgets and UI Design
 • Ekzekutimi i aplikacioneve Flutter apps në simulator iOS, Android Emulator dhe paisje fizike.

 • Hyrje në Hot Reload dhe Hot Restart
 • Skedarët Pubspec.yaml
 • Widget build()
 • Columns, Rows, Containers and Cards
 • Përdorimi i Icons class

 • Mësojmë rretj Stateful and Stateless Widgets
 • Mësojmë rreth callbacks
 • Importimi i librarive të Dart për të përmirësuar funksionalitetin
 • Variablat, data types dhe funksionet në Dart
 • Dart package manager
 • Playing sounds

 • Lista dhe kushtëzimet në Dart
 • Klasat dhe objektet
 • Object Oriented në Dart dhe Hyrje e përgjithshme në bazat e Programimit Object Oriented

Programimi (OOP)

 • Strukturimi dhe organizimi i aplikacioneve

 • Theme widgets
 • Annotations dhe modifiers në Dart
 • Stateless dhe Stateful Widgets
 • Krijimi i custom Widgets
 • Final vs Const në Dart
 • Maps, enums dhe ternary operator në Dart
 • Mësojmë funksionet dhe passing functions si argumente
 • Multi-screen Flutter app
 • Composition vs Inheritance

 • Mësojmë rreth programimit asinkron në Dart dhe se si të përdorim async/await
 • Handling exceptions with try/catch and throw
 • Përdorimi i operatorëve Null për të parandaluar crashes
 • Marrja e location dhe se si të përdorim http package për të marrë të dhëna në kohë reale nga APIs
 • Parsing JSON
 • Marrja e user input përmesTextField Widget
 • Navigator Widget

 • Përdorimi i paketave Cupertino përmes Flutter
 • Libraritë dart:io për krijimin e Ndërfaqeve të ndara UI për iOS and Android nga I njëjti aplikacion Flutter app
 • Loop-at në Dart

 • Përdorimi i animations
 • Mësojmë rreth animation controller
 • Dart mixins
 • Ndërthurja e Firebase Cloud Firestone në aplikacione
 • Përdorimi i Firebase Auth package
 • Zhvillimi i scrolling ListView
 • Mësojmë rreth Dart Streams
 • Përdorimi i Flutter StreamBuild

ℹ️Mësimi zhvillohet në gjuhën Angleze.

Regjistrohu

Zgjidhni qytetin